لیگ علمی دانش آموزی گیتا


20,000 تومان

یگ علمی دانش آموزی گیتا، مجموعه ای از مسابقات ویژه دانش آموزان می باشد که در جهت شناسایی استعدادهای برتر علمی، معرفی ایشان به شبکه علمی، آموزشی و بازار کار کشور از سوی مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا با همکاری اتحادیه انجمن های اسالمی دنش آموزان در سطح کشور برگزار می گردد.