همایش جمع بندی دروس تخصصی پایه دوازدهم / رشته علوم تجربی

متاسفانه مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

جمع بندی دروس تخصصی رشته علوم تجربی پایه دوازدهم
روز تاریخ تجربی
پنجشنبه 1400/02/30 فیزیک 10:30-9 فیزیک 12:30-11
جمعه 1400/02/31 فیزیک 10:30-9 فیزیک 12:30-11
سه شنبه 1400/02/28 شیمی10:30-9 شیمی12:30-11
سه شنبه 1400/02/28 شیمی10:30-9 شیمی12:30-11
پنجشنبه 1400/03/06 ریاضی 9:30-8 ریاضی 11:30-10 ریاضی 13:30-12
جمعه 1400/03/07 ریاضی 9:30-8 ریاضی 11:30-10 ریاضی 13:30-12
شنبه 1400/03/15 زیست 9:30-8 زیست 11:30-10 زیست 13:30-12
یکشنبه 1400/03/16 زیست 9:30-8 زیست 11:30-10 زیست 13:30-12