همایش جمع بندی دروس تخصصی پایه دوازدهم / رشته ریاضی-فیزیک

متاسفانه مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

جمع بندی دروس تخصصی رشته ریاضی-فیزیک پایه دوازدهم
روز تاریخ رشته ریاضی
پنجشنبه 1400/02/30 فیزیک 10:30-9 فیزیک 12:30-11
جمعه 1400/02/31 فیزیک 10:30-9 فیزیک 12:30-11
سه شنبه 1400/02/28 شیمی10:30-9 شیمی12:30-11
سه شنبه 1400/02/28 شیمی10:30-9 شیمی12:30-11
پنجشنبه 1400/03/06 گسسته10:30-9 گسسته12:30-11
شنبه 1400/03/15 حسابان 9:30-8 حسابان 11:30-10 حسابان 13:30-12
یکشنبه 1400/03/16 حسابان 9:30-8 حسابان 11:30-10 حسابان 13:30-12
جمعه 1400/02/21 هندسه 9:30-8 هندسه 11:30-10 هندسه 13:30-12