همایش جمع بندی دروس تخصصی پایه دوازدهم / رشته انسانی

متاسفانه مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

جمع بندی دروس تخصصی رشته علوم انسانی پایه دوازدهم
روز تاریخ انسانی
چهارشنبه 1400/03/05 عربی 9:30-8 عربی 11:30-10 عربی 13:30-12
دوشنبه 1400/03/10 علوم و فنون10:30-9 علوم و فنون12:30-11
جمعه 1400/03/07 ریاضی و آمار 10:30-9 ریاضی و آمار 12:30-11
شنبه 1400/03/08 ریاضی و آمار 10:30-9 ریاضی و آمار 12:30-11
چهارشنبه 1400/02/29 فلسفه 10:30-9 فلسفه 12:30-11 فلسفه 15-13:30