اردوی علمی خرداد 1400

هزینه در نظر گرفته شده برای وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار، شام و دو میان وعده است.
در طول مدت اردو علمی، دو شبیه سازی کنکور سال های ۹۸ و ۹۹ برگزار می‌شود.
تحلیل و بررسی کنکور ها در مدت اردوی علمی صورت می گیرد .
مرور و بازنگری به دروس در بازه زمانی مشخص در اردو اتفاق می افتد.
مشاوره آموزشی و انگیزشی توسط مشاور برتر در طول اردوی علمی در بازده های مشخص برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است .

بر اساس انتخاب نوع حضور و نوع عضویت متفاوت است.

از «رایگان» تا 975.000 تومان

تا 25 خرداد ماه 1400

30و 31 خرداد - 1؛2؛3؛4 تیر ماه 1400