کمک های اولیه

دوره 8 ساعته مبتنی بر نیاز محلی ویژه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول و دوم

سرفصل ها:
1- آشنایی با ایمنی و ارزیابی ها و کنترل علایم حیاتی
2- آشنایی با احیای قلبی -ریوی (CPR)
3- آشنایی با خونریزی ها
4- آشنایی با شکستگی ها
5- آشنایی با گرمازدگی و سرمازدگی
6- آشنایی با سوختگی ها
در پایان دوره پس از برگزاری آزمون به شرط قبولی در آزمون به فراگیران مدرک تعلق می گیرد.

عمومی: 20 هزار تومان

عضو اتحادیه: 15 هزار تومان

دو شنبه 28 تیرماه 1400

2 مردادماه 1400

بصورت مجازی در اسکای روم

روزهای زوج (سه روز در هفته)
شنبه /دوشنبه/چهارشنبه

دختران متوسطه اول: ساعت 10-11:30

دختران متوسطه دوم: ساعت 12-13:30

پسران متوسطه اول و دوم: ساعت 16-17:30

 

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.