امتحاناتو 20 شو

ریاضی ۴ جلسه

علوم ۳ جلسه

عربی ۳ جلسه

ریاضی
پنجشنبه 30/2 11:45-10:30 13:15-12:00
جمعه 31/2 16:30-15:00 18:00-16:45
علوم
چهارشنبه 5/3 15:15-14:00 -
پنجشنبه 6/3 11:45-10:30 -
جمعه 7/3 11:45-10:30 -
عربی
یکشنبه 9/3 18:45-17:00 -
دوشنبه 10/3 14:45-13:30 -
سه شنبه 11/3 17:45-16:30 -

عمومی 120 هزار تومان

عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان 60 هزار تومان

30 اردیبهشت 1400

30 اردیبهشت ماه الی 11 خرداد ماه 1400

متاسفانه زمان ثبت نام در این طرح به پایان رسیده است.