• پایه های علم نانو چیست؟
  • با چه ابزاری، دنیای کوچک نانو را می توان مشاهده کرد؟
  • چه ویژگی هایی با تغییر اندازه، تغییر می کنند؟
  • آیا نانو فناوری خطرناک است؟
  • زمان:

پنجشنبه 8 آبان‌ماه ساعت 11 صبح

  • مهلت ثبت‌نام:

28 مهر تا 5 آبان

  • استاد:

سرکار خانم احترام‌سادات خاتمی‌نژاد

دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران