سواد رسانه ای به افراد کمک خواهد کرد تا:

🔺بفهمند که چگونه پیام های رسانه ای تولید معنامی کنند.
🔺تشخیص دهند که چه کسی یا چه کسانی پیام های مختلف رسانه ها را تولید می کنند.
🔺تشخیص دهند که سازندگان رسانه ها از مخاطبان چه می خواهند و چه انتظاراتی از مخاطبان برای باور کردن پیام ها و عمل بر اساس آنهادارند.
🔺از نوع و نحوه عملکرد ابزارهای اقناعی رسانه هاآگاه شوند.
🔺توانایی تشخیص سوگیری ها، چرخش ها، اطلاعات نادرست و دروغ ها را داشته باشند.
🔺پیام ها و محتویات رسانه ای خودشان را تولیدکنند و اشاعه دهند.

🔸در همین راستا لازم به تاکید بر ابعاد مختلف سواد رسانه ای است. بدین ترتیب سواد رسانه ای را می توان از جنبه های مختلف موردتوجه قرار داد. از جمله اینکه:

▫️سواد امری فرهنگی است.

▫️سواد رسانه ای امری انتقادی است.

▫️سواد رسانه ای امری تغییر پذیر و خلاق است.

چرا سواد رسانه ای مهم است؟

🔺تاثیرات روزافزون رسانه در فرآیندهای دموکراتیک در جوامع امروزی
🔺نرخ بالای مصرف رسانه ای و اشباع جامعه توسط رسانه ها
🔺تاثیر رسانه بر شکل دادن به دریافت ها، باورها،و نگرش ها
🔺اهمیت فزاینده ارتباطات و اطلاعات بصری
🔺اهمیت اطلاعات و جامعه و نیاز برای آموزش مادام العمر

هزینه دوره: 40.000 تومان

زمان برگزاری:

  • جلسه اول: 26 بهمن ماه 1399

رژیم مصرف رسانه در ایام کرونا باحضور دکتر صالح اصغری

  • جلسه دوم: 29 بهمن ماه 1399

آسیب شناسی بازیهای رایانه با حضور استاد جمشیدی

ساعت برگزاری متعاقبا در همین صفحه اعلام خواهد شد.

برای نام نویسی در این دوره باید عضو زبدگان باشید. جهت کلیک کنید.