سواد رسانه ای به افراد کمک خواهد کرد تا:

🔺بفهمند که چگونه پیام های رسانه ای تولید معنامی کنند.
🔺تشخیص دهند که چه کسی یا چه کسانی پیام های مختلف رسانه ها را تولید می کنند.
🔺تشخیص دهند که سازندگان رسانه ها از مخاطبان چه می خواهند و چه انتظاراتی از مخاطبان برای باور کردن پیام ها و عمل بر اساس آنهادارند.
🔺از نوع و نحوه عملکرد ابزارهای اقناعی رسانه هاآگاه شوند.
🔺توانایی تشخیص سوگیری ها، چرخش ها، اطلاعات نادرست و دروغ ها را داشته باشند.
🔺پیام ها و محتویات رسانه ای خودشان را تولیدکنند و اشاعه دهند.

🔸در همین راستا لازم به تاکید بر ابعاد مختلف سواد رسانه ای است. بدین ترتیب سواد رسانه ای را می توان از جنبه های مختلف موردتوجه قرار داد. از جمله اینکه:

▫️سواد امری فرهنگی است.

▫️سواد رسانه ای امری انتقادی است.

▫️سواد رسانه ای امری تغییر پذیر و خلاق است.

چرا سواد رسانه ای مهم است؟

🔺تاثیرات روزافزون رسانه در فرآیندهای دموکراتیک در جوامع امروزی
🔺نرخ بالای مصرف رسانه ای و اشباع جامعه توسط رسانه ها
🔺تاثیر رسانه بر شکل دادن به دریافت ها، باورها،و نگرش ها
🔺اهمیت فزاینده ارتباطات و اطلاعات بصری
🔺اهمیت اطلاعات و جامعه و نیاز برای آموزش مادام العمر

هزینه دوره: 40.000 تومان

زمان برگزاری:

  • جلسه اول: 26 بهمن ماه 1399

رژیم مصرف رسانه در ایام کرونا باحضور دکتر صالح اصغری

  • جلسه دوم: 29 بهمن ماه 1399

آسیب شناسی بازیهای رایانه با حضور استاد جمشیدی

ساعت برگزاری متعاقبا در همین صفحه اعلام خواهد شد.