سرفصل ها:

  • آشنایی با ساختار سلول
  • آشنایی با ساختار DNA
  • آشنایی با ژل الکتروفورز افقی
  • روش ساختن بافر و ژل الکتروفورز
  • بررسی نمونه DNA و ارزیابی آن با دستگاه ژل داک
  • بررسی تاثیر مواد مختلف در مراحل مختلف استخراج DNA
  • ساختن ژل الکتروفورز به منظور بررسی DNA استخراج شده

مهلت ثبت نام: 17 آذرماه 1399

زمان برگزاری: 18 آذرماه 1399 – ساعت 13 الی 17

مدرس: سرکار خانم سیاحی – دکترای فیزولوژی