علوم تجربی یا empirical science، از زمان کوپرنیک و گالیله پا به عرصه ظهور گذاشت. علوم تجربی، با دیدگاهی متفاوت و مبتنی بر شواهد و استفاده از مدل های ریاضیاتی برای توجیه پدیده های طبیعی، به انسان قدرت پیش بینی رفتار این پدیده ها را داد. این مهم منجر به رشد انفجاری تکنولوژی در چند قرن اخیر گشت. پدیده ای که زندگی همه ما سخت تحت تاثیر آن است.

سخنران: محمدجواد مقراضی

طلای جهانی المپیاد جهانی زیست ۲۰۱۷ انگلستان، عضو کمیته علمی المپیاد جهانی زیست ۲۰۱۸ ایران، همراه تیم ایران در المپیاد جهانی زیست ۲۰۱۹ مجارستان. طلای کشوری المپیاد زیست ۹۵. دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران. مدرس المپیاد در مدارس مختلف استعدادهای درخشان.

زمان برگزاری:

22 آذرماه 1399 – ساعت 14 الی 16